Rådgivning

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

header-background

Användarvillkor

Illustratörcentrum

Gällande fr.o.m. 2024-06-05

1. Inledning

1.1 Illustratörcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma bild- och formskapare inom illustration, grafisk formgivning, serieteckning och animation. Illustratörcentrums ändamål är att skapa goda förutsättningar för medlemmarnas yrkesutövning.

1.2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan Illustratörcentrum och den som besöker Illustratörcentrums webbplats illustratorcentrum.se (inkluderat Illustratörcentrums medlemmars portfolior), kontaktar Illustratörcentrum för t.ex. förmedling av kreatörer eller beställarrådgivning, och i övrigt använder de tjänster som tillhandahålls av Illustratörcentrum från tid till annan (”Användaren”) respektive (”Tjänsten”). 

1.3 Genom att interagera med Illustratörcentrum på något av de sätt som anges i punkten 1.2 ovan godkänner Användaren Användarvillkoren.

2. Användning av Tjänsten

2.1 Användaren är införstådd med att det material som finns på Illustratörcentrums webbplats och i övrigt tillhandahålls Användaren av Illustratörcentrum är skyddat av upphovsrätt. 

2.2 Användaren är införstådd med och godkänner att det inte är tillåtet att kopiera eller på annat sätt ladda ner material från webbplatsen, att använda Illustratörcentrums webbplats för s.k. AI-skrapning, eller på annat sätt utnyttja material som finns på webbplatsen utan föregående uttryckligt godkännande från Illustratörcentrum eller den som innehar upphovsrätten till det aktuella materialet. 

2.3 Användaren är införstådd med och godkänner att Användaren inte äger rätt att göra ingrepp i Illustratörcentrums webbplats eller avlägsna eller ändra något innehåll i webbplatsen. Användaren äger inte heller rätt att i vidare mån än som följer av lag modifiera, komplettera, dekompilera eller reassemblera webbplatsen.

2.4 Användaren är införstådd med och godkänner att några upphovsrättsliga eller andra immateriella rättigheter aldrig kommer att tillfalla eller på annat sätt övergå till Användaren på grund av Användarens användning av Tjänsten eller uppdragsförhållande med en av Illustratörcentrums medlemmar, utom i de fall då en sådan övergång är föremål för en uttrycklig överenskommelse mellan Användaren och en medlem inom ramen för ett uppdragsförhållande. 

3. Användarens ansvar 

3.1 Användaren åtar sig att hålla Illustratörcentrum skadeslöst från alla typer av krav och kostnader, inklusive men inte begränsat till skälig ersättning för utnyttjande, skadestånd, förlikningsersättning och rättegångskostnader, till följd av Användarens användning av webbplatsen, material på webbplatsen eller Tjänsten. 

4. Illustratörcentrums ansvar

4.1 Illustratörcentrum ansvarar inte för att det material som dess medlemmar eller andra tillhandahåller Illustratörcentrum eller Användaren inte gör intrång i någon tredje parts rätt. Illustratörcentrum ansvarar inte heller i övrigt för eventuell skada eller olägenhet som kan uppkomma för Användaren eller tredje part med anledning av Illustratörcentrums förmedling eller beställarrådgivning, eller i övrigt med anledning av Användarens användning av Tjänsten. 

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Illustratörcentrums hantering av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning och i enlighet med Illustratörcentrums personuppgiftspolicy.

6. Ändring av villkoren

6.1 Illustratörcentrum har rätt att ändra dessa Användarvillkor genom publicering av uppdaterade Användarvillkor på illustratorcentrum.se. Ändringarna träder i kraft 30 dagar efter publicering av de uppdaterade Användarvillkoren.  

6.2 I de fall Användaren opponerar sig mot en ändring av Användarvillkoren får Användaren inte längre använda Tjänsten och måste omedelbart upphöra med användningen.

7. Tillämplig lag och tvistlösning

7.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor samt på parternas relation i övrigt. 

7.2 Tvister som uppstår med anledning av Användarvillkoren eller mellan parterna i övrigt ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

8. Kontaktuppgifter

Illustratörcentrum
Org. nr 802007-0085 
Hantverkargatan 45 K
112 21 Stockholm
+46 8 – 702 14 05
info@illustratorcentrum.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer