Rådgivning

Vi hjälper dig hitta rätt kreatör

header-background

Medlemsvillkor


Illustratörcentrum

Gällande fr.o.m. 2024-06-05

1. Inledning


1.1 Illustratörcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma bild- och formskapare inom illustration, grafisk formgivning, serieteckning och animation. Illustratörcentrums ändamål är att skapa goda förutsättningar för medlemmarnas yrkesutövning.


1.2 Dessa medlemsvillkor (”Medlemsvillkoren”) gäller mellan Illustratörcentrum och den som har beviljats medlemskap hos Illustratörcentrum (”Medlemmen” eller ”du”).  


1.3 Genom att ansöka om medlemskap hos Illustratörcentrum godkänner du Medlemsvillkoren.


2. Medlemskap och medlemsavgift


2.1 Information om vad som innefattas i ett medlemskap hos Illustratörcentrum från tid till annan finns samlat i en bilaga till dessa Medlemsvillkor: Bilaga till Medlemsvillkor. Där finns även information om förutsättningarna för medlemskap.


2.2 Medlemmar i Illustratörcentrum är skyldiga att erlägga en medlemsavgift. Information om erläggande av medlemsavgiften återfinns också i dokumentet Bilaga till Medlemsvillkor.


2.3 Dokumentet Bilaga till Medlemsvillkor uppdateras av Illustratörcentrum löpande vid behov och det aktuella dokumentet återfinns på [länk].


3. Medlemmens ansvar, garantier och godkännanden


3.1 I syfte att Illustratörcentrum ska kunna marknadsföra dig och dina tjänster och kompetenser ger du Illustratörcentrum en icke-exklusiv rätt att förfoga över det material som laddas upp i din portfolio på din medlemssida eller på annat sätt delas med Illustratörcentrum, genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten genom publicering av materialet på sociala medier, i fysiska och/eller digitala nyhetsbrev, på Illustratörcentrums webbplats, på mässor och utställningar och i övrigt på det sätt som Illustratörcentrum finner lämpligt i marknadsföringssyfte. Du ger även Illustratörcentrum rätt att vidareupplåta material för samma ändamål, rätt att bearbeta och/eller beskära materialet för detta syfte samt rätt att använda materialet samt ditt namn och dina kontaktuppgifter för marknadsföring.


3.2 För det fall Illustratörcentrum publicerar material som har laddats upp i din portfolio eller på annat sätt delats med Illustratörcentrum digitalt på sociala medier godkänner du som upphovsperson de relevanta sociala mediernas rätt att förfoga över materialet i enlighet med de villkor som från tid till annan gäller mellan användare och aktuell plattform för social media, t.ex. Facebook, Instagram eller liknande.


3.3 Genom att ladda upp projekt i din portfolio på din medlemssida eller på annat sätt dela material med Illustratörcentrum garanterar du att du är upphovsperson till och innehar de rättigheter som krävs för att med giltighet förfoga över materialet i enlighet med vad som anges i och i anslutning till dessa Medlemsvillkor. Du garanterar vidare att det inte föreligger något anspråk från tredje part rörande materialets upphovsrättsliga skydd.


3.4 Du är införstådd med och godkänner att Illustratörcentrum har rätt att plocka ner material som laddats upp i portfolion på din medlemssida, t.ex. om materialet enligt Illustratörcentrums bedömning kan uppfattas som stötande, om materialet påstås göra intrång i annans rätt eller i övrigt.


3.5 Du är införstådd med och godkänner att Illustratörcentrum har rätt att plocka ner material som laddats upp i portfolion på din medlemssida, t.ex. om materialet enligt Illustratörcentrums bedömning kan uppfattas som stötande, om materialet påstås göra intrång i annans rätt eller i övrigt.


4. Illustratörcentrums ansvar

4.1 I den mån inte annat följer av andra mellan dig och Illustratörcentrum tillämpliga skriftliga villkor är Illustratörcentrums ansvar för skada eller olägenhet som skulle kunna uppstå i samband med eller relaterat till tillämpningen av dessa Medlemsvillkor eller i övrigt i relationen mellan Illustratörcentrum och en Medlem begränsat till ett belopp om 2 000 kronor. 

4.2 Illustratörcentrum ansvarar inte för någon tredje parts agerande eller förfogande över Medlemmars material. Illustratörcentrum ansvarar inte heller för händelser, förfoganden eller annat som ligger utanför Illustratörcentrums kontroll. Denna punkt 4.2 innebär t.ex. att Illustratörcentrum inte bär ansvar för skada eller olägenhet som uppstår på grund av s.k. AI-skrapning från Illustratörcentrums webbplats.

4.3 Illustratörcentrum garanterar inte att material som en Medlem har delat med Illustratörcentrum för uppladdning i Medlemmens portfolio eller i övrigt vid varje givet tillfälle ligger uppladdat och tillgängligt för andra. Om en Medlem påtalar att visst material inte finns uppladdat och/eller är tillgängligt för andra trots att Medlemmen uttryckligen har begärt det, ska Illustratörcentrum vidta rimliga åtgärder för att göra materialet tillgängligt, utom i de fall som anges i punkten 3.5 ovan.


5. Behandling av Personuppgifter


5.1 Illustratörcentrums hantering av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning och i enlighet med Illustratörcentrums personuppgiftspolicy.


6. Ändring av villkoren


6.1 Illustratörcentrum kan komma att ändra dessa Medlemsvillkor genom publicering av de uppdaterade Medlemsvillkoren på illustratorcentrum.se. De uppdaterade Medlemsvillkoren träder i kraft 30 dagar efter sådan publicering. Om en Medlem inte opponerar sig mot de uppdaterade Medlemsvillkoren inom denna period, ska Medlemmen anses ha godkänt Medlemsvillkoren i dess uppdaterade form. 

6.2 I de fall en Medlem opponerar sig mot en ändring av Medlemsvillkoren inom den tid som anges i punkten 6.1 ovan, är Medlemmen skyldig att utträda ur Illustratörcentrum.


7. Tillämplig lag och tvistlösning

7.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Medlemsvillkor och på parternas relation i övrigt. 


7.2 Tvister som uppstår med anledning av Medlemsvillkoren eller i övrigt i samband med parternas relation ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

8. Kontaktuppgifter

Illustratörcentrum
Org. nr 802007-0085 
Hantverkargatan 45 K
112 21 Stockholm
+46 8 – 702 14 05
info@illustratorcentrum.se


Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Acceptera
Läs mer